Propagácia Littmann Classic III a Student Box
5 % extra zľava

Platí od 08.09.2023 do 13.10.2023

Právo na zrušenie

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu.

Lehota na zrušenie uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď vy alebo vami určená tretia strana s výnimkou dopravcu nadobudnete fyzickú držbu posledného tovaru.

Ak chcete uplatniť právo na zrušenie, musíte nás informovať (Multicare-Centrum.nl, Pasteurstraat 10, 2811 DX Reeuwijk Holandsko, [email protected], telefónne číslo: + 31 182 391 210) o svojom rozhodnutí zrušiť túto zmluvu jednoznačným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné. Aby ste dodržali lehotu na zrušenie, stačí, aby ste svoju komunikáciu týkajúcu sa uplatnenia práva na zrušenie odoslali pred uplynutím lehoty na zrušenie.

KLIKNITE SEM PRE FORMULÁR NA VRÁTENIE

Účinky zrušenia

Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (okrem dodatočných nákladov, ktoré vzniknú, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší typ štandardného doručenia, ktorý ponúkame). Môžeme vykonať zrážku z náhrady za stratu hodnoty akéhokoľvek dodaného tovaru, ak je strata výsledkom zbytočnej manipulácie z vašej strany. Úhradu vykonáme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do –

(a) 14 dní odo dňa, keď od vás dostaneme späť akýkoľvek dodaný tovar, príp

(b) (ak skôr) 14 dní odo dňa, keď preukážete, že ste tovar vrátili, príp

(c) ak nebol dodaný tovar, 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí zrušiť túto zmluvu.

Úhradu vykonáme rovnakým platobným prostriedkom, aký ste použili pri prvej transakcii, pokiaľ ste sa výslovne nedohodli inak; v žiadnom prípade vám nebudú v dôsledku vrátenia účtované žiadne poplatky.

Môžeme zadržať refundáciu, kým nedostaneme tovar späť alebo kým neposkytnete dôkaz o odoslaní tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar nám zašlete späť alebo nám ho odovzdáte bez zbytočného odkladu, v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám oznámite odstúpenie od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím lehoty 14 dní.

Priame náklady na vrátenie tovaru budete musieť znášať vy.

Zodpovedáte len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.