Niniejsze Warunki handlowe Keurmerk zostały opracowane we współpracy z Consumentenbond Consumer Association w kontekście Grupy Koordynacyjnej i Samoregulacji [Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg CZ] Rady Społeczno-Ekonomicznej Socioal-ecomische Raad i weszły w życie 1 czerwca 2014 r.


AWARTOŚĆ

Artykuł 1 - Definicje
Artykuł 2 - Przedsiębiorca
Artykuł 3 - Zastosowanie
Artykuł 4 - Oferta
Artykuł 5 - Traktat
Artykuł 6 - Prawo do wycofania się
Artykuł 7 - Obowiązki konsumenta w okresie refleksji
Artykuł 8 - Korzystanie z prawa do odpowiedzi konsumenta i kosztów
Artykuł 9 - Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia
Artykuł 10 - Wyłączenie prawa odstąpienia
Artykuł 11 - Koszt
Artykuł 12 - Zgodność z warunkami umowy i dodatkową gwarancją
Artykuł 13 - Dostawa i realizacja
Artykuł 14 - Kontynuacja umowy: terminy, wypowiedzenie i przedłużenie
Artykuł 15 - Płatność
Artykuł 16 - Procedura składania reklamacji
Artykuł 17 - Spory
Artykuł 18 - Gwarancje
Artykuł 19 - Postanowienia uzupełniające
Artykuł 20 - Zmiana ogólnych warunków Webshop Keurmerk Association

Artykuł 1 - Definicje
W niniejszych warunkach poniższe terminy mają następujące znaczenie:
1. Umowa dodatkowa: umowa, w ramach której Konsument nabywa towary, treści cyfrowe i / lub usługi w związku z umową na odległość, a te towary, treści cyfrowe i / lub usługi muszą być dostarczone przez Przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie umowy między tą stroną trzecią a Przedsiębiorcą. ;
2. Okres refleksji: okres, w którym Konsument może skorzystać z prawa do wycofania się;
3. Konsument: osoba fizyczna, która nie działa w celach związanych z jego działalnością handlową, handlową, rzemieślniczą lub zawodową;
4. Dzień: dzień kalendarzowy;
5. Treści cyfrowe: dane otrzymane i przesłane w formie cyfrowej;
6. Umowa ciągłej eksploatacji: umowa na dostawę towarów, usług i / lub treści cyfrowych na określony czas;
7. Zrównoważony nośnik danych: wszelkie środki, w tym pocztę elektroniczną, umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji przesłanych mu osobiście, w celu zapewnienia przyszłej interakcji i wykorzystania w okresie odpowiadającym celowi, dla którego informacja została przekazana , co uniemożliwia odtworzenie przechowywanych informacji;
8. Prawo do odstąpienia od umowy: zdolność konsumenta do odmowy spełnienia warunków umowy na odległość w okresie refleksji;
9. Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która jest członkiem Webshop Keurmerk Association i która dostarcza produkty, treści cyfrowe lub dostęp do nich i / lub usług na rzecz Usługobiorców zdalnie;
10. Umowa zdalna: umowa zawarta między Przedsiębiorcą a Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu dostarczania towarów, treści cyfrowych i / lub usług na odległość, z wykorzystaniem wyłącznym lub dodatkowym, przy użyciu jednej lub kilku technologii komunikacji zdalnej do czasu rozwiązania umowy;
11. Standardowy formularz odpowiedzi: europejski standardowy formularz opinii określony jest w dodatku 1;
12. Technologia komunikacji zdalnej: oznacza, która zostanie wykorzystana do zawarcia umowy pomiędzy Konsumentem a Przedsiębiorcą, podczas gdy Konsument i Przedsiębiorca nie będą jednocześnie w tym samym czasie.

Artykuł 2 - Przedsiębiorca
Nazwa przedsiębiorcy (nazwa wskazana w Karcie i nazwa handlowa, jeśli dotyczy;
Adres prawny;
Adres jego lokalizacji, jeśli jest inny niż legalny;
Numer telefonu i czas, w którym można skontaktować się z przedsiębiorcą telefonicznie:
Adres e-mail lub inny elektroniczny środek komunikacji o takich samych cechach funkcjonalnych jak adres e-mail, za pomocą którego Konsument może skontaktować się z Przedsiębiorcą;
Numer Izby Handlowej;
Numer identyfikacyjny VAT;

Artykuł 3 - Zastosowanie
1. Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do każdej oferty Przedsiębiorcy oraz do każdej umowy zawieranej na odległość między Przedsiębiorcą a Konsumentem.
2. Przed zawarciem umowy na odległość, Przedsiębiorca musi przekazać tekst niniejszych Warunków ogólnych bezpłatnie i tak szybko, jak to możliwe. Jeżeli jest to praktycznie niewykonalne, Przedsiębiorca musi wskazać, w jaki sposób można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami i że będą one przesyłane bezpłatnie na żądanie przed zawarciem umowy na odległość.
3. Jeżeli umowa zawierana na odległość jest drogą elektroniczną, tekst Regulaminu wraz z odejściem z poprzedniej sekcji i przed zawarciem umowy na odległość może również zostać dostarczony Konsumentowi w formie elektronicznej w taki sposób, że Konsument może go łatwo przechowywać na nośniku danych w czasie długoterminowe. Jeżeli nie jest to wykonalne z uzasadnionych przyczyn, zostanie wskazane miejsce, w którym Ogólne Warunki Ogólne będą mogły być analizowane w formie elektronicznej i będą wysyłane na prośbę Konsumenta bezpłatnie, drogą elektroniczną lub do czasu zawarcia umowy na odległość;
4. W przypadku zastosowania określonego warunku do produktu lub usługi, druga i trzecia klauzula będą miały zastosowanie odpowiednio do niniejszych Ogólnych warunków, a w przypadku sprzecznych warunków, Użytkownik może zawsze odwołać się do odpowiedniej klauzuli, która jest najkorzystniejsza dla on

Artykuł 4 - Oferta
1. Jeżeli wniosek ma ograniczony czas obowiązywania lub spełnione są określone warunki, należy to wyraźnie zaznaczyć we wniosku.
2. Oferta zawiera pełny i dokładny opis towarów, treści cyfrowych i / lub oferowanych usług. Opis powinien być wystarczająco szczegółowy, aby konsument mógł właściwie ocenić towary, usługi i / lub treści cyfrowe. Jeśli Przedsiębiorca używa obrazów, są one prawdziwymi obrazami dostarczonych towarów i / lub usług. Oczywiste błędy lub błędy w ofercie nie zobowiązują Przedsiębiorcy.
3. Wszystkie oferty muszą zawierać takie informacje, aby konsument wiedział, jakie prawa i obowiązki są związane z przyjęciem oferty.

Artykuł 5 - Traktat
1. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w punkcie 4, umowę uznaje się za ważną od momentu przyjęcia oferty przez Konsumenta i spełnienia ustalonych warunków.
2. Jeżeli Konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, Przedsiębiorca musi niezwłocznie potwierdzić otrzymanie zaakceptowanej oferty drogą elektroniczną. Dopóki przyjęcie zaakceptowanej oferty nie zostanie potwierdzone, Konsument może odmówić realizacji zamówienia.
3. Jeżeli umowa jest dokonywana drogą elektroniczną, Przedsiębiorca podejmie odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa dotyczące elektronicznego przesyłania danych i zapewni bezpieczne środowisko sieciowe. Jeżeli Konsument może zapłacić w formie elektronicznej, Przedsiębiorca musi zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa.
4. Przedsiębiorca może, w ramach prawa, uzyskać informacje na temat zdolności konsumenta do wywiązania się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także wszystkie fakty i czynniki, które są istotne dla odpowiedzialności zawarcia umowy na odległość. Jeżeli w wyniku tego dochodzenia Przedsiębiorca ma uzasadnione powody, by nie zawrzeć umowy, ma on prawo odmówić przyjęcia zamówienia lub wniosku, potwierdzając swoją odmowę z przyczyn lub zawrzeć specjalne warunki do umowy.
5. Przed dostarczeniem towarów, Przedsiębiorca musi przesłać na piśmie lub w sposób umożliwiający konsumentowi przechowywanie w przystępny sposób na nośniku danych długoterminowych następujących informacji wraz z produktem, usługą lub treścią cyfrową:
a. faktyczny adres przedsiębiorstwa produkcyjnego Przedsiębiorcy, w którym Konsument będzie mógł skontaktować się z wszelkimi skargami;
b. warunki, na jakich Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia lub, w zależności od przypadku, wyraźne informacje, których nie jest uprawniony do wycofania;
c. informacje na temat dostępnych usług posprzedażnych i gwarancyjnych;
d. cena, w tym wszystkie podatki od towarów, usług lub treści cyfrowych, w stosownych przypadkach, koszty dostawy i sposób zapłaty, przeniesienie lub wdrożenie umowy na odległość;
e. wymagania dotyczące odstąpienia od umowy, jeżeli umowa ma ważność większą niż jeden rok lub jeżeli umowa została zawarta na czas nieokreślony.
f. standardowy formularz opinii w przypadku, gdy Konsument ma prawo do odwołania.
6. W przypadku przedłużenia okresu obowiązywania umowy warunki określone w poprzednim ustępie mają zastosowanie tylko do pierwszej dostawy.

Artykuł 6 - Prawo do wycofania się
W przypadku dostarczania towarów:
1. Konsument może odmówić zawarcia umowy sprzedaży towarów bez podawania przyczyny w okresie do namysłu trwającym co najmniej 14 dni. Przedsiębiorca może zapytać Konsumenta o przyczynę odmowy, ale nie może zmusić go do podania przyczyn.
2. Okres refleksji, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się w dniu, w którym towar zostanie odebrany przez Konsumenta lub przez osobę trzecią wyznaczoną przez niego wcześniej, który nie jest przewoźnikiem, lub
a. jeżeli Konsument zamówił kilka produktów w tej samej kolejności: dzień, w którym Konsument lub trzecia strona wyznaczona przez niego otrzymała ostatni produkt. Przedsiębiorca może odmówić zamówienia niektórych produktów z różnymi terminami dostaw, jeżeli wyraźnie poinformuje Konsumenta przed rozpoczęciem procesu zamówienia.
b. jeżeli dostawa towarów składa się z kilku części lub części: w dniu, w którym Konsument lub trzecia strona wyznaczona przez niego otrzymała ostatnią partię lub ostatnią część.
c. jeżeli istnieje umowa dotycząca regularnej dostawy towarów w określonym terminie: w dniu, w którym konsument lub trzecia strona wyznaczona przez niego otrzymała pierwszą dostawę towarów.

3. Prawo do odmowy wykonania umowy sprzedaży towarów w ciągu 14 dni okresu do namysłu jest nieważne, jeżeli towary zostały spersonalizowane na żądanie Konsumenta, na przykład, jeśli towary zostały wygrawerowane.
 
W przypadku świadczenia usług i treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośnikach fizycznych:
4. Konsument może odmówić wykonania umowy o świadczenie usług lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie zostały dostarczone na nośnikach fizycznych, bez podania przyczyny na co najmniej 14 dni. Przedsiębiorca może zapytać Konsumenta o przyczynę odmowy, ale nie może zmusić go do podania przyczyn.
5. Okres przeznaczony na zastanowienie się, o którym mowa w art. 3, rozpoczyna się następnego dnia po zawarciu umowy.

Wzrost okresu refleksji na towary, usługi i treści cyfrowe, które nie zostały dostarczone na nośnikach fizycznych, jeśli nie ma informacji o prawie do odstąpienia od umowy:
6. Jeżeli Przedsiębiorca nie dostarczy Konsumentowi prawnie koniecznych informacji o prawie odstąpienia lub nie podał standardowej formy wycofania, okres refleksji upływa po upływie 12 miesięcy od zakończenia okresu wstępnej refleksji, zgodnie z okresem refleksji określonym w poprzednich podrozdziałach niniejszego Artykułu.
7. Jeżeli Przedsiębiorca dostarczył Konsumentowi informacje określone w poprzednim artykule, w ciągu 12 miesięcy od pierwszego dnia okresu wstępnej refleksji, okres do namysłu upływa po upływie 14 dni od dnia otrzymania przez Konsumenta tych informacji.

Artykuł 7 - Obowiązki konsumenta w okresie refleksji
1. W tym okresie Konsument musi ostrożnie obchodzić się z towarami i opakowaniami. Konsument może rozpakować lub wykorzystać towary tylko w pewnym zakresie, niezbędnym do określenia charakteru, właściwości i skuteczności towarów. Naczelną zasadą jest to, że konsument może przeglądać i kontrolować towary w ten sam sposób, w jaki ktoś może przeglądać i kontrolować towary w sklepie.
2. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości towarów spowodowane obchodzeniem się z towarami, co nie odpowiada temu, co jest dozwolone w ust. 1.
3. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za spadek wartości towarów, jeżeli Przedsiębiorca nie dostarczył mu wszystkich informacji prawnych dotyczących prawa do odstąpienia od umowy przed zawarciem Umowy.

Artykuł 8 - Prawo konsumenta do odwołania i koszty
1. Jeżeli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, musi jednoznacznie powiadomić przedsiębiorcę o standardowej formie odwołania w okresie przeznaczonym na refleksję.
2. Konsument musi zwrócić towar lub dostarczyć go (upoważnionemu przedstawicielowi) do Przedsiębiorcy tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym dokonano powiadomienia określonego w klauzuli 1. Nie musi to być konieczne, jeżeli Przedsiębiorca zaproponował odbiór towarów w sposób niezależny. Konsument w każdym przypadku przestrzega okresu zwrotu towaru, jeżeli towary zostaną zwrócone przed upływem okresu działania.
3. Konsument musi zwrócić towar wraz ze wszystkimi akcesoriami, które zostały dostarczone oraz, jeśli jest to możliwe, w oryginalnym stanie i opakowaniu oraz zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami wydanymi przez Przedsiębiorcę.
4. Wszelkie ryzyko i ciężar dowodu w zakresie prawidłowego i terminowego wykonania prawa odstąpienia ponosi Konsument.
5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Jeżeli Przedsiębiorca nie zostanie poinformowany, że Konsument musi ponieść te koszty, lub jeśli Przedsiębiorca wskazał, że poniesie te koszty samodzielnie, Konsument nie będzie musiał pokrywać kosztów zwrotu towarów.
6. Jeżeli Konsument odstąpi od umowy po tym, jak wyraźnie zażądał, aby świadczenie usług lub dostawa gazu, wody lub energii elektrycznej, które nie są przeznaczone na sprzedaż, nie zostały nabyte w ograniczonej ilości lub określonej ilości w okresie refleksji, Konsument płaci Przedsiębiorcy pewną sumę pieniędzy , która jest równa części zobowiązań już spełnionych w trakcie odwołania, w porównaniu do pełnej zgodności ze zobowiązaniami.
7. Konsument nie ponosi kosztów świadczenia usług związanych z dostawą wody, gazu lub energii elektrycznej, które nie są przeznaczone do sprzedaży, w ograniczonej ilości lub ilości, lub w celu zapewnienia scentralizowanego zaopatrzenia w ciepło, jeżeli:
a. Przedsiębiorca nie dostarczył Konsumentowi informacji wymaganych prawem, dotyczących prawa do odstąpienia, zwrotu kosztów w przypadku wypłaty lub standardowej formy wypłaty, lub
b. jeżeli Konsument nie zażądał wyraźnie, aby wykonanie usług lub dostawy gazu, wody, energii elektrycznej lub ciepłownictwa komunalnego rozpoczęło się w okresie refleksji.
8. Konsument nie ponosi żadnych kosztów za pełne lub częściowe dostarczenie treści cyfrowych, które nie są przechowywane na nośnikach fizycznych, chyba że
a. przed dostawą nie wyraził wyraźnej zgody na rozpoczęcie realizacji umowy przed końcem okresu refleksji;
b. nie przyznał się, że utracił prawo do wycofania się, gdy wyraził zgodę; lub
c. Biznesmen nie mógł potwierdzić oświadczenia Konsumenta.
13. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z jego prawa do odstąpienia od umowy, wszystkie umowy uzupełniające wygasają z mocy prawa.

Artykuł 9 - Obowiązki Przedsiębiorcy w przypadku odwołania
1. Jeżeli Sprzedawca poinformuje o wycofaniu w formie elektronicznej, musi natychmiast wysłać zawiadomienie w formie papierowej.
2. Przedsiębiorca zwróci wszelkie płatności dokonane przez Konsumenta, w tym wszelkie koszty dostawy, które Konsument może obciążyć za zwrócone towary, możliwie jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie 14 dni od powiadomienia Konsumenta o wycofaniu. Jeżeli Przedsiębiorca nie oferuje odbioru samego produktu, może nie zwrócić sumy pieniędzy, dopóki nie odbierze towaru lub dopóki Konsument nie udowodni, że zwrócił towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
3. Przedsiębiorca musi korzystać z tej samej metody płatności, jakiej używa Konsument, chyba że Konsument zaakceptuje inną metodę. Kompensacja jest bezpłatna dla konsumenta.
4. Jeżeli Konsument wybrał droższą metodę dostawy zamiast standardowej metody niskokosztowej, Przedsiębiorca nie musi zwracać dodatkowych kosztów za droższą metodę dostawy.

Artykuł 10 - Wyłączenie prawa odstąpienia
Przedsiębiorca może wyłączyć następujące towary i usługi z prawa do odstąpienia, ale tylko wtedy, gdy Przedsiębiorca wyraźnie o tym poinformował, gdy złożył ofertę lub powiadomił z odpowiednim wyprzedzeniem przed zawarciem umowy:
1. Towary lub usługi o cenie podlegającej wahaniom na rynku finansowym, na które Przedsiębiorca nie ma wpływu i który może wystąpić w okresie wycofania;
2. Umowy zawarte na aukcji publicznej. Aukcja publiczna jest zdefiniowana jako metoda sprzedaży, w której Przedsiębiorca oferuje towary, treści cyfrowe i / lub usługi Konsumentowi, który jest osobiście obecny lub ma możliwość osobistego udziału w aukcji pod kierunkiem aukcjonera, i zgodnie z którą zwycięzca aukcji musi zakupić towary, treści cyfrowe i / lub lub usługi.
3. Umowy serwisowe po pełnej realizacji usług, ale tylko wtedy, gdy
a. egzekucja rozpoczęła się po uzyskaniu przez Konsumenta wcześniejszej zgody; a także
b. Konsument oświadczył, że utraci prawo do wycofania się, gdy tylko Przedsiębiorca w pełni zastosuje się do warunków umowy.
4. Umowy o świadczenie usług na zapewnienie pomieszczeń na określony okres realizacji oraz z wyjątkiem celów związanych z pobytem, ​​pojazdami, wypożyczaniem samochodów i cateringiem;
5. Umowy związane z wypoczynkiem, jeżeli umowa ustanawia określoną datę lub okres świadczenia usług;
6. Towary wytworzone zgodnie ze specyfikacjami Konsumenta, które nie są zbiorcze i które są wytwarzane na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji Konsumenta, lub które są przeznaczone dla konkretnej osoby;
7. Łatwo psujące się towary lub towary o ograniczonej trwałości.
8. Zapieczętowane towary, które nie nadają się do zwrotu lub ze względów zdrowotnych lub higienicznych, lub których opakowanie zostało zadrukowane;
9. Towary, które ze swej natury są nieodwracalnie mieszane z innymi towarami;
10. Napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, ale której dostawa może nastąpić dopiero po 30 dniach, a której rzeczywista wartość zależy od wahań na rynku, na które Przedsiębiorca nie może wpływać.
11. Zapieczętowane nagrania audio i wideo oraz programy komputerowe, których opakowanie zostało wydrukowane po dostarczeniu;
12. Gazety, czasopisma lub czasopisma, z wyjątkiem abonamentu;
13. Dostarczanie treści cyfrowych innych niż nośnik fizyczny, ale tylko wtedy, gdy: dostarczanie treści cyfrowych innych niż nośnik fizyczny, ale tylko jeżeli:
        a. egzekucja została rozpoczęta po wyraźnej uprzedniej zgodzie Konsumenta;
b. Konsument oświadczył, że utraci prawo do wycofania się ze swoich działań.

Artykuł 11 - Koszt
1. Ceny za oferowane towary i / lub usługi nie powinny wzrastać w okresie wskazanym w ofercie, biorąc pod uwagę zmiany w cenie wynikające ze zmian stawek VAT.
2. W przeciwieństwie do poprzedniego akapitu, Przedsiębiorca może oferować towary lub usługi, których ceny podlegają fluktuacjom na rynku finansowym, które są poza kontrolą Przedsiębiorcy i mają niestabilne ceny. Wniosek wskaże możliwość wahań cen oraz fakt, że wszelkie wskazane ceny są cenami orientacyjnymi.
3. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy są wynikiem nowych środków legislacyjnych.
4. Podwyższenie ceny w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy jest dopuszczalne tylko pod warunkiem, że Przedsiębiorca ją dostarczy i
a. wynikają z przepisów prawnych, lub
b. Konsument ma prawo do rozwiązania umowy do dnia, w którym rozpoczyna się podwyżka ceny.
5. Wszystkie ceny notowane za dostawę towarów lub usług zawierają podatek VAT.

Artykuł 12 - Zgodność z warunkami umowy i dodatkową gwarancją
1. Przedsiębiorca gwarantuje, że towary i / lub usługi są zgodne z warunkami umowy, cechami określonymi w ofercie, uzasadnionymi wymaganiami użyteczności i / lub niezawodności, a także obowiązującymi przepisami i / lub przepisami rządowymi obowiązującymi w dniu podpisania umowy. W przypadku zawarcia umowy Przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nie nadaje się do normalnego użytkowania.
2. Dodatkowa gwarancja oferowana przez Przedsiębiorcę, jego Dostawcę, Producenta lub Importera nie ma wpływu na prawa i roszczenia, jakie Konsument może wyrazić w stosunku do Przedsiębiorcy w związku z nieprzestrzeganiem przez Przedsiębiorcę jego zobowiązań, jeżeli Przedsiębiorca nie wypełnił części warunków umowy.
3. "Dodatkowa gwarancja" oznacza wszelkie zobowiązania Przedsiębiorcy, jego Dostawcy, Importera lub Producenta oraz zapewnia określone prawa lub roszczenia Konsumenta, poza tym, co jest wymagane przez prawo, jeżeli nie wypełnia on swoich zobowiązań wynikających z umowy.

Artykuł 13 - Dostawa i realizacja
1. Przedsiębiorca powinien zachować maksymalną ostrożność przy rezerwacji zamówień i realizacji zamówień na towary, a także przy ocenie wniosków o świadczenie usług.
2. Miejsce dostawy - adres podany przez Konsumenta do Konsumenta.
3. Z należytym poszanowaniem postanowień Artykułu 4 niniejszych Ogólnych Warunków, Przedsiębiorca realizuje przyjęte zamówienia z dogodną prędkością, jednak nie później niż w ciągu 30 dni, chyba że uzgodniono inny termin dostawy. Jeżeli dostawa została przełożona lub jeżeli zamówienie nie może zostać wykonane lub może być tylko częściowo spełnione, Konsument musi zostać o tym poinformowany w ciągu jednego miesiąca od złożenia zamówienia. W takich przypadkach Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bezpłatnie i z prawem do ewentualnego odszkodowania.
4. Po odmowie zgodnie z poprzednim paragrafem, Przedsiębiorca musi niezwłocznie zwrócić kwotę płatności dokonaną przez Konsumenta, ale co najmniej w ciągu 30 dni od odmowy.
5. Ryzyko utraty i / lub uszkodzenia towarów będzie ponoszone przez Przedsiębiorcę do czasu doręczenia Konsumentowi lub przedstawicielowi wyznaczonemu przez Konsumenta z wyprzedzeniem, o ile jest on świadomy, o ile nie wskazano inaczej.

Artykuł 14 - Kontynuacja umowy: terminy, wypowiedzenie i przedłużenie
Wypowiedzenie
1. Konsument może w dowolnym czasie wypowiedzieć umowę, która została zawarta na czas nieokreślony i która ma zastosowanie do regularnej dostawy towarów (w tym energii elektrycznej) lub usług, zgodnie z zasadami rozwiązania umowy i powiadomieniem go nie później niż na miesiąc przed zakończeniem umowy .
2. Konsument może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę, która została zawarta na czas określony i która ma zastosowanie do regularnej dostawy towarów (w tym energii elektrycznej) lub usług, z końcem pewnego okresu, stosownie do zasad dotyczących rozwiązania umowy i powiadamiając o tym nie później niż jeden miesiąc przed zakończeniem.
3. Konsument może anulować warunki wymienione w poprzednich punktach:
- w dowolnym czasie i bez ograniczenia do wypowiedzenia w określonym czasie lub w określonym czasie;
- przynajmniej takie same, jak im się zgodziły;
- W dowolnym momencie powiadomienie o tym w taki sam sposób, w jaki powinien zrobić to Przedsiębiorca z jego strony.

Rozszerzenie
4. Umowy zawartej na określony czas, która ma zastosowanie do regularnych dostaw towarów (w tym energii elektrycznej) lub usług, nie można uznać za przedłużone lub przedłużone na określony czas.
5. Pomimo wcześniejszej klauzuli, umowa na określony okres, który obejmuje regularne dostawy gazet, dzienników, tygodników i czasopism, może być potajemnie przedłużana na okres nieprzekraczający trzech miesięcy, jeżeli Konsument może wypowiedzieć przedłużoną umowę do końca swojego przedłużenia zawiadomienie nie później niż jeden miesiąc.
6. Umowa zawarta na czas określony i mająca zastosowanie do regularnych dostaw towarów lub usług może być potajemnie przedłużana na czas nieokreślony, wyłącznie jeżeli Konsument może ją w każdym czasie anulować, powiadamiając o tym nie później niż jeden miesiąc. Powiadomienie musi zostać wysłane nie później niż trzy miesiące w przypadku, gdy umowa dotyczy dostaw gazet, gazet codziennych, cotygodniowych gazet i czasopism dostarczanych regularnie, ale co najmniej raz w miesiącu.
7. Umowa z ograniczonym czasem trwania regularnej dostawy gazet próbnych, gazet codziennych, dzienników i czasopism (wersja próbna lub wstępna) nie jest odnawiana potajemnie, a okres jej ważności uważa się za zakończony po okresie próbnym lub wstępnym.
Czas
8. Jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza jeden rok, Konsument może wypowiedzieć umowę w dowolnym czasie po upływie jednego roku, wysyłając powiadomienie nie później niż jeden miesiąc, jeżeli tylko jest on uzasadniony i sprawiedliwy.

Artykuł 15 - Płatność

1. O ile postanowienia umowy lub dodatkowe warunki nie stanowią inaczej, kwoty do zapłaty przez Konsumenta muszą zostać uregulowane w ciągu 14 dni po okresie do namysłu lub w przypadku braku okresu do namysłu, w ciągu 14 dni po zawarciu umowy. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług okres ten rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument otrzymał potwierdzenie umowy.
2. W przypadku sprzedaży towarów Konsumentom nie wolno dyskutować o zaliczce przekraczającej 50 procent określonej w Ogólnych Warunkach. Jeżeli uzgodniono płatność z góry, Konsument nie może dochodzić żadnych praw w odniesieniu do wykonania danego zamówienia lub usługi, o którą chodzi, do momentu uzgodnienia uprzednio wypłaconej zaliczki.
3. Konsument jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Przedsiębiorcę o ewentualnych nieścisłościach we wskazanych szczegółach płatności.
4. Jeżeli Konsument nie dotrzymał swoich zobowiązań płatniczych w terminie, a Przedsiębiorca wskazał, że płatność nie była terminowa i umożliwiła Konsumentowi wypełnienie jego zobowiązań płatniczych w terminie 14 dni, Konsument musi zapłacić ustawowy procent należnej kwoty, oraz prawo do obciążenia Konsumenta wszelkimi opłatami pozasądowymi. Takie pozasądowe koszty windykacji wynoszą nie więcej niż 15% w odniesieniu do kwot pozostających do spłaty od co najmniej 40 EUR do 2 500 EUR, 10% w przypadku kwot wyższych niż 2 500 EUR i 5% w przypadku kwot wyższych niż 5 000 EUR. Przedsiębiorca może odejść od powyższych kwot i odsetek na rzecz Konsumenta.

Artykuł 16 - Procedura składania reklamacji

1. Przedsiębiorca musi zostać należycie powiadomiony o procedurze składania skarg i rozpatrzyć skargę zgodnie z tą procedurą składania zażaleń.
2. Reklamacje dotyczące wykonania umowy powinny być w pełni i jasno przedstawione Przedsiębiorcy w rozsądnym czasie po stwierdzeniu przez konsumenta wad.
3. Przedsiębiorca musi odpowiedzieć na otrzymaną reklamację nie później niż 14 dni od dnia otrzymania skargi. W przypadku, gdy reklamacja dotycząca Wniebowzięcia Przedsiębiorcy będzie dłuższa, aby rozpatrzyć i odpowiedzieć, Przedsiębiorca musi odpowiedzieć nie później niż w ciągu 14 dni z zawiadomieniem o otrzymaniu skargi i wskazaniem, kiedy Konsument może oczekiwać bardziej szczegółowej odpowiedzi.
4. Reklamację dotyczącą produktu, usługi lub obsługi posprzedażowej Przedsiębiorcy można również wysłać do Webshop Keurmerk Association na formularzu wskazanym na stronie Konsumenta na stronie internetowej www.Stichting Webshop Keurmerk. org. W takim przypadku skarga zostanie wysłana do właściwego Przedsiębiorcy oraz do Webshop Keurmerk Association.
5. Jeżeli skargi nie można rozwiązać podczas wspólnej koordynacji w rozsądnym terminie lub w terminie 3 miesięcy od złożenia skargi, wówczas spór będzie rozstrzygany w sposób jawny zgodnie z zasadami rozstrzygania sporów.

Artykuł 17 - Spory
1. Umowy zawarte między Przedsiębiorcą a Konsumentem, do których mają zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.
2. Z należytym przestrzeganiem poniższych postanowień, spory między Konsumentem a Przedsiębiorcą dotyczące zawierania umów lub spełnienia warunków umów mających zastosowanie do towarów lub usług, które Przedsiębiorca musi dostarczyć lub już dostarczył, mogą zostać skierowane przez Konsumenta i Przedsiębiorcę do komisji Geschillencomcommissie którego adres to Postbus 90600, 2509 LP, The Hague (www.sgc.nl).
3. Spór rozpatrywany jest przez Komisję ds. Sporów [Geschillencommissie] tylko wtedy, gdy Konsument złożył skargę do Przedsiębiorcy w rozsądnym terminie.
4. Spór należy złożyć na piśmie do komisji Geschillencommissie w ciągu trzech miesięcy od powstania sporu.
5. Jeżeli Konsument chce złożyć spór w komisji Geschillencommissie, Przedsiębiorca nie ma prawa wnieść sprzeciwu. W przypadku, gdy Przedsiębiorca chce złożyć spór w komisji Geschillencommissie, Konsument musi wypowiedzieć się na piśmie w ciągu pięciu tygodni po złożeniu przez Przedsiębiorcę pisemnego wniosku, jeżeli chce, aby spór został rozpatrzony przez właściwy sąd. Jeżeli Przedsiębiorca nie otrzyma odpowiedzi Konsumenta na swój wybór w ciągu pięciu tygodni, Przedsiębiorca ma prawo do przedstawienia sporu właściwemu sądowi.
6. Decyzja komitetu Geschillencommissie zostanie podjęta na warunkach określonych w przepisach Komisji Arbitrażowej (http://www.degeschillencommissie.nl/overons/decommissies/2701/webshop). Decyzja podjęta przez komisję Geschillencommissie jest wiążącą decyzją.
7. Komitet ds. Rozstrzygania sporów nie rozpatrzy sporu ani nie zaprzestanie jego rozpatrywania, jeżeli Moratorium zostanie przyznane Przedsiębiorcy, albo stanie się bankrutem, albo faktycznie zaprzestanie działalności gospodarczej, zanim Komisja rozpatrzy spór na rozprawie i podejmie ostateczną decyzję.
8. Jeśli oprócz Komitet Geschillencommissie będą rozpatrywane przez właściwą komisję w innych sporach, czy będzie on związany z Komitetem skarga konsumenta [Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC)] lub z Komisji do rozpatrzenia w zakresie reklamacji usług finansowych [Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)] w tym przypadku w odniesieniu do sporów, które są głównie związane z metod sprzedaży lub usług zdalnych, jest uważane za korzystniejsze właściwa komisja Geschillencommissie Keurmerk, a dla wszystkich pozostałych sporów są również uznawane przez właściwe komisje w sporach i ujmuje związane z SGC lub Kifid.

Artykuł 18 - Gwarancje w tej branży
1. Stowarzyszenie Keurmerk Webshop gwarantuje, że jego członkowie postępują zgodnie z wnioskami zawartymi w Wiążącym Komitecie Rozstrzygania Sporów, chyba że członek komisji zdecyduje się wysłać wiążącą opinię w ciągu dwóch miesięcy do rozpatrzenia przez Trybunał. Gwarancja jest przedłużana, jeżeli po rozpatrzeniu przez Trybunał wiążąca opinia została potwierdzona, a decyzja stała się ostateczna. Stowarzyszenie Keurmerk Webshop zapłaci tę kwotę Konsumentowi w wysokości do 10 000 EUR za wiążącą opinię. 10 000 euro zostanie wypłacone, jeśli kwota przekracza 10 000 euro za wiążącą opinię. W odniesieniu do pozostałej kwoty sklep internetowy Keurmerk jest zobowiązany do zapewnienia, aby członkowie zarządu byli zgodni z wiążącymi opiniami.
2. Aby skorzystać z tej gwarancji, wymagane jest, aby Konsument wysłał pisemną prośbę do Webshop Keurmerk Association i złożył roszczenie przeciwko Przedsiębiorcy do Webshop Keurmerk Association. Jeżeli roszczenie przeciwko pracodawcy przekracza 10.000 euro, konsumenci będą zaproszeni do składania reklamacji w nadmiarze do związku sklepie internetowym Keurmerk, po którym organizacja w swoim własnym imieniu i na własny koszt będzie próbował ich otrzymania i do osiągnięcia zgodności z tymi prawami, aby zrekompensować konsumenta.

Artykuł 19 - Dodatkowe postanowienia lub wyjątki
Dodatkowe regulacje i / lub odstępstwa od niniejszych Ogólnych Warunków nie będzie ze szkodą dla konsumentów i powinny być określone w formie pisemnej lub rejestrowane w taki sposób, że konsumenci mogą przechowywać je niedrogi sposób na długoterminową nośniku.

Artykuł 20 - Poprawki do Ogólnych Warunków Stowarzyszenia Keurmerk Webshop
1. Niniejsze Ogólne Warunki nie zostaną zmienione inaczej, niż uzgodniono ze Stowarzyszeniem Konsumentów [Consumentenbond].
2. Poprawki do niniejszych Warunków obowiązują dopiero po ich odpowiednim opublikowaniu, pod warunkiem, że z odpowiednimi zmianami, pozycja najkorzystniejsza dla Konsumenta będzie miała pierwszeństwo w okresie obowiązywania oferty.
 
Adres siedziby Stowarzyszenia Webshop Keurmerk:
St. Willemsparkweg 193, 1071 HA, Amsterdam.


No products

To be determined Shipping
€ 0,00 Total

Check out

ClickCease